Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Articles

Kaj je energetska pismenost?

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedeti
in razumeti. Vključuje namreč tudi zmožnost uporabe tega znanja in razumevanja za oblikovanje odgovorov na različna vsakdanja vprašanja ter za uspešno soočanje z izzivi glede izbire in izkoriščanja virov energije za zadovoljevanje naših potreb: danes in jutri.

Energetsko pismeni smo, če:

• znamo slediti energijskim tokovom in o energiji razmišljati sistemsko;
• se zavedamo, koliko energije porabimo za izvajanje svojih dejavnosti in od kod to energijo dobimo;
• znamo ovrednotiti verodostojnost informacij o energiji;
• razumno komuniciramo o energiji in njeni rabi;
• naše odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije temeljijo na dejstvih in znanju ter razumevanju vplivov in posledic naših odločitev;
• nenehno nadgrajujemo svoje znanje o energiji in oskrbi z njo.

 

Avtorji priročnika želimo poudariti predvsem uporabno plat znanja in razumevanja, povezanega z energijo in energetiko. Zato smo se pri prevodu odločili za izraz energetska, in ne energijska pismenost. Poudarek torej ni samo na znanju in razmevanjum povezanem z energijo (kar bi lahko prevedli kot energijska pismenost), ampak na njegovi vrednosti za našo vsakdanjo rabo energije in zagotavljanja oskrbe z njo; to pa je dejavnost energetike.

 

 

Energetska pismenost je del družboslovne in naravoslovne pismenosti

K celovitemu razumevanju energije in energetike moramo pristopiti interdisciplinarno. Zgolj naravoslovni ali inženirsko-tehnološki pogled ne zadostuje za soočanje z izzivi, povezanimi z izbiro in izkoriščanjem virov energije. Potrebujemo vsaj še poglede z vidika državljanske vzgoje, zgodovine, ekonomije, sociologije, psihologije, komunikologije in političnih ved. K energetski pismenosti prispevata tako naravoslovje kot družboslovje. In obratno: energetska pismenost krepi naravoslovno in družboslovno pismenost. Tudi učni načrti slovenskih osnovnih in srednjih šol vključujejo vsebine, povezane z energijo in energetiko, pri različnih predmetih. Žal pa je sinteza teh znanj še vedno preveč prepuščena učencem. Učiteljeva naloga, z medpredmetnim povezovanjem ustvariti bolj celostno podobo o energiji in njeni rabi v vsakdanjem življenju, pa tudi ni prav preprosta. Ob vse večji rabi energije in potrebi po krepitvi energetske pismenosti je pomemben celovit pristop na področju izobraževanja o energiji in njeni rabi, kot je to primer v ZDA, ki daje osnovo temu priročniku. Dobre prakse iz tujine želimo prilagoditi slovenskim razmeram ter jih prenesti v slovenski izobraževalni prostor kot prispevek na poti do bolj celovitega, sistemskega razumevanja energije in njenega pomena v naši družbi.

 

Zakaj je energetska pismenost pomembna?

Boljše znanje in razumevanje energije in energetike lahko:

• vodi k oblikovanju odgovornejših in bolj ute- meljenih odločitev,
• prispeva k zanesljivosti oskrbe in vpliva na nacionalno varnost,
• spodbuja gospodarski razvoj,
• vodi k trajnostni rabi energije,
• zmanjšuje okoljska tveganja in negativne učinke rabe energije,
• pomaga posameznikom in organizacijam zmanjšati stroške za energijo.

 

Za oblikovanje odgovornih odločitev potrebujemo vsaj temeljno razumevanje energije, njenih virov, proizvodnje in oskrbe z njo ter njene učinkovite rabe. To velja tako za odločanje na individualni ravni (na primer glede učinkovite rabe energije v gospodinjstvu) kot tudi pri oblikovanju energetskih strategij in politik na nacionalni in mednarodni ravni. Aktualni slovenski, evropski in globalni izzivi oskrbe z energijo, ki med drugim zajemajo vprašanja zalog in rabe fosilnih goriv, blaženja podnebnih sprememb ter krepitve izkoriščanja energije iz trajnostnih in obnovljivih virov, jasno narekujejo potrebo po večji
energetski pismenosti.

Na vrh